Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa KİRA 27 Nisan 2017 47 Görüntüleme

2016 kira geliri payı beyanları 27 Mart’ta sona erecek!

2016 kira geliri payı beyanları 27 Mart’ta sona erecek!

Para Dergisi Yazarı Talha Parlak Mart ayındaki yazısında, menkul sermaye iradı (MSI) olarak adlandırılan kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin vergilendirilmesini kaleme aldı…

Gerçek kişilerce 2016’da elde edilen gayrimenkul ve menkul sermaye iratları 1-25 Mart 2017 tarihinde beyan ediliyor. Tahakkuk eden vergi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Beyanda bazı istisnalardan yararlanmak mümkün… 

GEÇEN hafta, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirlerinin vergilendirilmesini yazmıştık. Bu hafta ise, menkul sermaye iradı (MSI) olarak adlandırılan kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin vergilendirilmesini yazıyoruz. Gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde tevkifat (stopaj) ve yıllık beyanname ile beyan olmak üzere iki farklı yöntem uygulanıyor. Dolayısıyla bazı menkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi söz konusu olabiliyor. 

Menkul sermaye iradı sayılan başlıca gelirleri şöyle sıralayabiliriz: 

-Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri), 

-iştirak hisselerinden doğan kazançlar, 

-Kurumlann idare meclisi başkanı ve üyelerine verilen kar payları, 

-Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri, 

-Mevduat faizleri, 

-Mevduat faizleri, 

-Repo gelirleri, 

-Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler. 

Gerçek kişilerce 2016 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı 30 bin TL’yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.580 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmeli. 

Vergi kesintisine (stopaja) tabi tutulmuş, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek başlıca menkul sermaye iratları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

-Repo kazançları, 

-Katılım bankası şeklindeki özel fınans kurumlannca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, 

-01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili, hazine bonosu. 

Yıllık tutarı 1.580 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek 

ve vergi kesintisine tabi olmayan başlıca menkul sermaye iratları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

-Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 

-Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışmdan elde edilen bedeller (01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), 

-İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, 

-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 

-Yurtdışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.), 

-Her çeşit alacak faizler. 

Yıllık tutarı 30 bin TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek başlıca menkul sermaye iratları aşağıdaki gibi sıralanabilir. (Menkul sermaye iratları toplamının 30 bin TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, yüzde 38.19 indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekiyor) 

-01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, 

-ihraç tarihine bakılmaksızın eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri. 

-Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, 

-Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylan, her nev’i hisse senetlerinin kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar, kurumlann idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları. 

İlgili gelirleri elde edenler, bir sonraki yıl Mart aymm 1-25’i arasında (bu yıl 27 Mart’a kadar) bağlı bulundukları vergi dairelerine yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Beyannameye dahil edilen gelirleri dolayısıyla hesaplanan vergilerinden, yıl içerisinde kesinti yoluyla ödenmiş stopajlannı mahsup ettikten sonra, ödenecek vergilerini ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit ile ödemeleri gerekiyor. 

PARA/Talha Parlak 

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com